Pravidla a zásady ochrany dat

OBECNÁ USTANOVENÍ

 1. Soutěž „Soutěž o 3x příspěvek na svou solární elektrárnu a jednu z deseti mobilních solárních elektráren zdarma“ („Soutěž“) probíhá na webu Pořadatele www.vyhrajsolary.cz.

 2. Pořadatelem soutěže je SOLSOL s.r.o., IČO: 293 60 391, se sídlem Technická 3029, Královo Pole, 616 00 Brno, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 75143 („Pořadatel“).

 1. PODMÍNKY SOUTĚŽE A ÚČASTI V SOUTĚŽI

  1. Soutěž bude probíhat v období od 1.5.2024 do 30.9.2024 („Soutěžní období“). Podmínkou účasti v Soutěži je provedení instalace fotovoltaické elektrárny („FVE“) s využitím technologie střídače zn. Growatt, který byl dodán Pořadatelem. FVE musí být umístěna na nemovitosti ve vlastnictví soutěžitele, v období od 1.5.2024 do 30.9.2024. Podmínkou účasti v Soutěži je přihlášení se do Soutěže vyplněním soutěžního formuláře s odpovědí na soutěžní otázku. Za instalovanou FVE se považuje FVE, která byla aktivována v Soutěžním období a dle sériového čísla FVE vykazuje obvyklou činnost. Každý soutěžící může podat jednu přihlášku.

  2. V Soutěžním období se soutěžící registrují do Soutěže vyplněním soutěžního formuláře na adrese www.vyhrajsolary.cz, v němž uvedou následující údaje a zodpoví soutěžní otázku: jméno a příjmení, datum narození, e-mail a odpověď na otázku „Kolik žádostí o dotace na FVE v programu NZÚ a NZÚ Light bude podáno v období 1.5.2024 až 30.9.2024?”. Údaje vyplněné ve formuláři musí být vyplněny pravdivě.

  3. Z takto obdržených přihlášek Pořadatel Soutěže vybere tři výherce, jejichž odpovědi na soutěžní otázku budou správnému výsledku ze všech odpovědí nejblíže. V případě více stejných správných odpovědí bude výhercem ten, kdo správně odpověděl jako první. 

  4. Výběr výherce Pořadatelem proběhne do 31. října 2024. Výherce bude zveřejněn na webu Pořadatele www.vyhrajsolary.cz. 

  5. Přihlášením do Soutěže soutěžící souhlasí s těmito Podmínkami.

  6. Soutěže se nemohou zúčastnit zaměstnanci a spolupracovníci Pořadatele, jejich rodinní příslušníci a jejich osoby blízké.


 2. VÝHRA A PODMÍNKY PRO JEJÍ PŘEDÁNÍ

  1. Soutěžící - výherci, kteří se umístili na prvních 3 místech, vyhrávají finanční částku hodnotě nainstalovaných technologií ve výši výherci přidělené dotace Ministerstva životního prostředí „Nová zelená úsporám“ dle podmínek dotace platných k 31.4.2024 („NZÚ“), přičemž maximální výše výhry činí v každém jednotlivém případě částku 180.000,-Kč. Soutěžící, který se umístili na 4. – 14. místě vyhrávají mobilní FVE zn. Growatt Infinity včetně mobilního fotovoltaického panelu ve výkonu 10 kWp. Nárok soutěžitele na předání výhry vzniká splněním podmínek pro předání výhry dle těchto Podmínek.

  2. Výherce bude informován o výhře prostřednictvím e-mailu Pořadatele do 5 pracovních dnů od vyhlášení výherce Soutěže, v němž bude výherce současně vyzván ke splnění podmínek k převzetí výhry. Předání výhry proběhne do 30 dnů od vyhlášení výherce Soutěže, byly-li výhercem v uvedené lhůtě splněny všechny podmínky určené Pořadatelem, a to na účet výherce, který výherce za tímto účelem Pořadateli písemně sdělí. Výherce je povinen před předáním výhry Pořadateli prokázat, že jím uvedené skutečnosti v soutěžním formuláři jsou pravdivé a odpovídají skutečnosti, zejména, že FVE byla instalovaná a uvedena do provozu v Soutěžním období, cenu instalované FVE, své vlastnické právo k FVE a rozhodnutí Ministerstva životního prostředí o poskytnutí dotace NZÚ na instalaci FVE.

  3. Podmínkou předání výhry je účast výherce v reportáži Pořadatele, a to ve formě pořízení fotografie výherce, rozhovoru, videa s výhercem včetně obrazové a zvukové stopy z místa instalace FVE a dále poskytnutí anonymních dat z FVE výherce Pořadateli („Reportáž“) a udělení souhlasu pro použití Reportáž pro marketingové účely Pořadatele.

  4. Výhry jsou uvedeny brutto.  Výherce Soutěže je povinen z veškerých výher odvést daň z příjmů dle platné právní úpravy. 

  5. Na získání výhry v této Soutěži nevzniká právní nárok. Výhry nelze proplácet v hotovosti nebo požadovat výměnu finanční částky za zboží a naopak.

  6. Jestliže výherce nezareaguje do 30 pracovních dnů od vyhlášení výherce, tzn. v této lhůtě nesplní podmínky pro převzetí výhry stanovené těmito Podmínkami nebo nedostatečně prokáže svou totožnost, bude vybrán náhradní výherce a výhra připadne tomuto náhradníkovi. Totéž platí v případě, že bude kdykoliv před předáním výhry zjištěno porušení těchto pravidel Soutěže ze strany výherce. Tento postup bude opakován do doby, dokud nebude vybrán výherce, který splní veškeré podmínky pro převzetí výhry stanovené těmito Podmínkami.

  7. V případě, že výherce výhru nepřijme, nemá nárok na žádné jiné náhradní plnění.


 3. Zásady GDPR

  1. Odesláním formuláře uděluje soutěžitel souhlas se zpracováním osobních údajů společnosti SOLSOL s.r.o., IČO: 293 60 391, se sídlem Technická 3029, Královo Pole, 616 00 Brno, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 75143  (dále jen „Správce“), aby v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a v kontextu zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, zpracovával jeho osobní údaje v rozsahu:

 • jméno a příjmení, datum narození, e-mail, telefonní číslo, sériové číslo FVE,  bankovní spojení výherce pro potřeby předání peněžité výhry v Soutěži, foto, video, audio záznam výherce Soutěže (souhrnně jen „Osobní údaje“).

 1. Správce bude Osobní údaje elektronicky zpracovat za účelem vyhlášení výherce soutěže, kontaktování výherce soutěže a tvorby reference a pořízení Reportáže v souvislosti s výhrou a instalovanou FVE. Osobní údaje přitom nebudou předávány do třetích zemí, mezinárodní organizaci či jiným osobám, ani využívány k profilování subjektu Osobních údajů.

 2. Správce zpracovává osobní údaje elektronickou formou po dobu trvání soutěže a  po dobu pěti (5) let po jejím skončení.  


 3. V souvislosti se zpracováním osobních údajů může subjekt údajů uplatnit následující práva (prostřednictvím kontaktních údajů Správce):

  1. požadovat přístup k Osobním údajům, které jsou o něm zpracovávány;

  2. požadovat opravu Osobních údajů, které o něm Zaměstnavatel zpracovává, pokud jsou nepřesné; 

  3. požadovat v určitých případech výmaz Osobních údajů či omezení zpracování Osobních údajů, přičemž likvidací Osobních údajů nesmí dojít k nepřiměřenému poškození Správce či jeho oprávněného zájmu; 

  4. získat Osobní údaje, které se jej týkají, ve strukturovaném běžně používaném a strojově čitelném formátu, a má právo předat tyto údaje jinému Správci; a

  5. vznést námitku proti zpracování Osobních údajů z důvodů, týkajících se jeho konkrétní situace.

 4. Po případném obdržení žádosti dle předchozího odstavce bude subjekt údajů informován o přijatých opatřeních do jednoho měsíce od obdržení žádosti.

 5. Pokud Správce nepřijme subjektem údajů požadované opatření, je povinen jej informovat nejpozději do jednoho měsíce od přijetí žádosti o důvodech nepřijetí opatření.

 6. Správce není povinen vždy žádosti vyhovět. Bude tomu tak zejména, bude-li žádost zjevně nedůvodná nebo nepřiměřená. V takových případech je Správce oprávněn po žadateli žádat přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady spojené s poskytnutím požadovaných informací nebo odmítnout žádosti vyhovět.

 7. Pokud Správce bude mít důvodné pochybnosti o žadatelově totožnosti, může jej požádat o poskytnutí dodatečných informací nezbytných k jejímu potvrzení.

 8. V případě, kdy se subjekt údajů domnívá, že jsou zpracovávány jeho osobní údaje neoprávněně či že jsou jinak porušována jeho práva, má právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo má právo požádat o soudní ochranu.


 1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

  1. Tyto Podmínky budou zveřejněny po dobu trvání Soutěže na webových stránkách Pořadatele www.vyhrajsolary.cz.

  2. Pořadatel si vyhrazuje právo během konání Soutěže soutěžní podmínky bez předchozího upozornění změnit, soutěž odložit, přerušit nebo zcela zrušit, a to bez udání důvodu. Takové rozhodnutí je účinné ode dne jeho uveřejnění na internetových stránkách www.vyhrajsolary.cz.

  3. Účasti v Soutěži ani výhry se nelze domáhat soudní cestou.

  4. Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za případné škody způsobené selháním systémů a programového vybavení či nefunkčností přihlašovacího formuláře do Soutěže.

  5. Soutěžící jsou těmito Podmínkami vázáni.

  6. Tyto Podmínky jsou účinné od 1. 5. 2024.

V Brně dne 17. 4. 2024

SOLSOL s.r.o.

Pořadatelem soutěže je SOLSOL s.r.o., IČO: 293 60 391, se sídlem Technická 3029, Královo Pole, 616 00 Brno, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 75143

@ 2024 SOLSOL s.r.o.

Pořadatelem soutěže je SOLSOL s.r.o., IČO: 293 60 391, se sídlem Technická 3029, Královo Pole, 616 00 Brno, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 75143

@ 2024 SOLSOL s.r.o.

Pořadatelem soutěže je SOLSOL s.r.o., IČO: 293 60 391, se sídlem Technická 3029, Královo Pole, 616 00 Brno, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 75143

@ 2024 SOLSOL s.r.o.